GDPR

Zásady spracúvania osobných údajov

Pre prípad spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na súhlase subjektu údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a pre účely iných aktivít priameho marketingu.

Prevádzkovateľ:

EROTIC CENTRUM
VRÁTNA 46
040 01 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČ: 17187982
DIČ: 1030751304

Zapísaný v živnostenskom registri 805-5173 č. OŽP-C/2008/09249-2

Zákonný dôvod spracovania

Súhlas daný subjektom údajov Správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalší príjemcovia osobných údajov môžu byť poskytovatelia údržby informačného systému, poskytovatelia údržby redakčného systému eshopu a spoločnosti zaisťujúce marketingové služby pre Správcu.
Správca nemá úmysel odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje budú uložené po dobu 5 rokov, ak nestanoví iný právny predpis Správcovi, aby osobné údaje archivovali dlhšie.

Práva Subjektu údajov

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že dotknutá osoba má právo od Správca získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Dotknutá osoba má tiež právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má právo Subjekt údajov kedykoľvek doplniť.

Právo na vymazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť Správca zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Subjektu údajov spracováva, ak sú splnené určité podmienky a subjekt údajov o to požiada. Požiadať je možné cez kontakt prevádzkovateľa.

Subjekt údajov má právo, aby Správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

Ak Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Právo na prenosnosť údajov dáva subjektu údajov možnosť získať osobné údaje, ktoré Správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému Správcovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich Správcovia odovzdali medzi sebou.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov dáva Subjektu údajov možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade, že bude Subjekt údajov akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaných Správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa so sťažnosťou v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.